Kullanım Koşulları

1. Taraflar
www.annebenevleniyorum.com ismiyle faaliyette bulunan Site, İstanbul adresinde ikamet eden İ**k Elektronik Şirketi ("annebenevleniyorum") tarafından yönetilmektedir.

Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin (aşağıda kısaca "Koşullar" olarak anılacaktır), işbu Koşullar'a konu Site'ye üye olmaları ile yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar'a uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

İşbu Koşullar kapsamında annebenevleniyorum ve Üyeler ayrı ayrı "Taraf" birlikte ise "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. Tanımlar

Site: www.annebenevleniyorum.com adresi üzerinden hizmet vermekte olan web sitesini,

Standart Üye: Site'de yer alan üyelik formunu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesini kabul ediyorum." ifadesiyle işbu Koşullar'daki ve yine ana sayfadaki "Gizlilik Politikası" 'ndaki tüm hüküm ve şartları kabul etmiş, onaylamış ve kayıt işlemini tamamlamış kişiyi,

ABE Üye: Site'deki Standart Üyeliği'ni ABE Üyelik'e yükseltmiş ve böylece annebenevleniyorum tarafından açıklanan ABE Üyelik ücretini ödeyerek ABE Üye sınırsız mesajlaşma/tanışma haklarına sahip olmuş üyeyi,

Üye: Standart Üye ve ABE Üyeler'in tümünü ifade eder.

3. Koşullar'ın Konusu
İşbu Koşullar'ın konusu, Site'de sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve buna bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Koşullar'ın kapsamı, işbu Koşullar içeriğinde yer alan hususlar ile kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin annebenevleniyorum tarafından Site içerisinde yayınlanmış olan her türlü açıklama, duyuru, Koşullar ve beyanlardan oluşmaktadır. Bunlar Site'de yayınlanmalarıyla birlikte işbu Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olurlar.

4. Üyelik Süreçlerine İlişkin Hak ve Yükümlülükler 

annebenevleniyorum, Site'ye üye olmak isteyen kişilerin üyelik başvuruları için temel bir form doldurmalarını talep eder. annebenevleniyorum tarafından talep edilen tüm bilgilerin tam ve doğru olarak verilmesinden sonra üyelik başvurusu değerlendirmeye alınır. annebenevleniyorum, yapacağı kontrol sonucu başvuruyu kabul edip başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkını da haizdir. Üye'nin, aynı veya farklı bilgi ve içerik ile birden fazla üye profili oluşturması halinde annebenevleniyorum, ilgili Üye'nin tüm üyeliklerini Üye'ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın derhal iptal edebilir ve söz konusu Üye'nin ABE Üye olması halinde Üye tarafından ödenen ücret iade edilmez.

Site'ye üye olabilmek için, kişinin 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olması, işbu Koşullar'ın herhangi bir hükmünü daha önce ihlal etmemiş olması veya bu şekilde bir ihlal ya da benzeri sebeple Site'deki üyeliğine daha önce son verilmemiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda, kişi, annebenevleniyorum hizmetlerini kullanmak ve Site'ye giriş yapmak için bir engeli bulunmadığını, annebenevleniyorum hizmetlerinin seçimi, kullanımı ve Site'ye girişe ilişkin her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şartları taşımayan kişiler, üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar bile, Üye sıfatını ve üyelik haklarını kazanamazlar.

annebenevleniyorum, Üye'nin işbu Koşullar'ı kabul etmesi anlamına gelen onayı vermesi ve Site'de belirtilen diğer uyarı ve yönlendirmeleri kabul etmesi sonucunda Üye'nin oluşturulacak şahsi hesabına ve Site veritabanına erişimini sağlar. Üye, Site'ye annebenevleniyorum tarafından imkan tanınan Facebook sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden girmesi halinde, annebenevleniyorum'a Site'den faydalanılması çerçevesinde ilgili sosyal medya hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder.

Oluşturulan üye profili, annebenevleniyorum tarafından kontrolden sonra Site'de görüntülenir. Ancak üye profilinin annebenevleniyorum tarafından onaylanması, profil kapsamında yer alan bilgilerin doğruluğu, gerçekliği ve hukuka uygunluğu ile ilgili garanti teşkil etmez.

Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (web adresi, ikamet adresi, ve benzeri) bulunamaz. annebenevleniyorum'un Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan Üyeler'in üyeliklerini iptal etme veya kişisel iletişim bilgileri kaldırılana kadar askıya alma hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, Site'nin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir. Üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin işbu Koşullar'da belirtilen şekilde iptal edilmesi ile son verilir.

Üye'nin Site üzerinden diğer Üyeler'e gönderdiği özel mesajların toplamı annebenevleniyorum'un belirlediği mesaj sayısından fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye, Site'ye yalnızca annebenevleniyorum'un takdirinde olan ve 1 (bir) yıla kadar saklı tutulsa da Site üzerinden duyurulan bir süre boyunca giriş yapmaması halinde tüm mesajlarının silinebileceğini peşinen kabul eder.

Üye, Site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajların sayılanlarla sınırlı olmaksızın karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz yahut başka bir üyenin tacizini savunma gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici, kişilik haklarını veya özel hayatı ihlal edici nitelikte olmayacağını ve hukuka ve ahlaka aykırı beyan ve teklifler içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin bu taahhüdüne aykırı davrandığına ilişkin annebenevleniyorum tarafında bir şüphe oluşması halinde Üye'nin özel mesajları otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Üyeler, anılan kapsamda özel mesajlarının taranmasına muvafakat ettiklerini, bu sebeple hiçbir hak ihlali iddiasında bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde şikayet edilen Üye'nin profili annebenevleniyorum tarafından herhangi bir ihbarda bulunmaksızın yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir, üyeliği askıya alınabilir veya tamamen iptal edilebilir. Bu durumlarda ABE Üye'nin ödemiş olduğu üyelik ücreti iade edilmez. ABE Üye, bu kapsamdaki taleplerinden peşinen feragat etmektedir.

annebenevleniyorum, işbu Koşullar'da belirtilen durumlarda Üyeler'in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, silme ve üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. annebenevleniyorum bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ek süre vermeden kullanabilir. Üyeler, annebenevleniyorum'un talep ettiği değişiklik/düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. annebenevleniyorum tarafından talep edilen değişiklik/düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat annebenevleniyorum tarafından yapılabilir. annebenevleniyorum tarafından talep edilen değişiklik/düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler'in kendilerine aittir. Üye, annebenevleniyorum'a sunmuş olduğu bilgi ve belgelerde uyuşmazlık tespit edilmesi veya kendisi ile ilgili şikayet bulunması halinde, hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla annebenevleniyorum tarafından bilgilerine ilişkin doğrulama süreçleri yürütülebileceğini, bu kapsamda kendisinden ek bilgi ve belge talep etmenin yanı sıra kendisi tarafından İnternet üzerinden kendi rızası ile genele paylaşılan verilere erişilebileceğini kabul eder.

annebenevleniyorum, Site'deki hizmetlerin bazılarını ücretsiz, bazılarını ise ücretli olarak sunmaktadır. Ücretli hizmetlerin annebenevleniyorum tarafından sunulması ve Üye tarafından bu hizmetlerin kullanımına hak kazanılması, Üye'nin annebenevleniyorum'a üye olmak istemesi, ücretli hizmetlere ilişkin PAYTR Ödeme Hizmeti'ni akdetmesi ve işbu Koşullar'ı okuyup, anlayıp, onaylayarak kabul etmesini müteakip, ücretlendirmeye ilişkin, yenileme hususu da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, tüm unsurları ve hususları kabul ederek satın alması koşuluyla geçerlilik kazanır. Üye, annebenevleniyorum tarafından sunulan ücretli hizmetleri, PAYTR Ödeme Hizmeti'ni onaylayarak icazet verdiği ilgili ücretlerini ödedikten sonra kullanmaya başlayabilir, aksi hallerde hiçbir şekilde annebenevleniyorum tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanamaz. Üye, bu hususun bilgisi dahilinde olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. annebenevleniyorum, Site üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin ücretleri tek başına belirlemeye, bu ücretler üzerinden uygun gördüğü indirimleri yapmaya, zaman zaman hizmetleri ücretsiz olarak sunmaya veya ücretsiz sunulan hizmetlerden ileriye yönelik olarak ücret talep etmeye tek başına yetkilidir. Üye, bu kapsamda herhangi bir talep hakkının bulunmadığını ve mevcut uygulamaların ilerideki olası uygulamalara ilişkin olarak kazanılmış hak şeklinde yorumlanamayacağını peşinen kabul eder.

Üye, Site üzerinden sunulan ücretli veya ücretsiz hizmetlerin kapsamı ve ücretlendirme durumu ile Standart Üyelik ve/veya ABE Üyelik kapsamının annebenevleniyorum tarafından herhangi bir zamanda Üye'ye bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın değiştirilebileceğini kabul eder.

5. ABE Üyeliğe İlişkin Hak ve Yükümlülükler

annebenevleniyorum, Site'de Standart Üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve Standart Üyeler'den daha fazla haklara sahip olunan ABE Üyelik hizmetini sağlamaktadır. ABE Üyelik ücretleri Site'de duyurulmaktadır. Bu hizmet Üye tarafından tercih edilen ABE Üyelik ücretinin tamamen ödeneceğinin Üye tarafından kabul edilip onaylanmasından ve ilgili PAYTR Ödeme Hizmeti'nin akdedilmesinden sonra geçerli olarak başlar.

ABE Üyeliğin süresi günlük (1,99 TL), 1 ay (9,99 TL), 3 ay (19,99 TL) veya 6 ay (39,99 TL) olarak belirlenmiş olup, annebenevleniyorum'un bu bilgileri geleceğe yönelik olarak  tadil  hakkı saklıdır. PAYTR Ödeme Hizmetleri A.Ş., 26 Nisan 2016 itibari ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında lisanslı bir ödeme kuruluşu olmuştur.

ABE Üyeler mesaj gönderip alabilir, sadece ABE Üyeler'in görüntülemesine izin verilen profilleri görebilir. Ayrıca ABE Üyeler, sitede ABE Üyeliğe sağlanacağı belirtilen diğer hizmetlerden faydalanabilirler.

ABE Üyelik ücretinin tutarı, Üye tarafından tek seferde ödenebileceği gibi, Üye kredi kartında tutarın tamamını karşılayacak bakiyenin bulunmaması halinde Üye aylık ödeme opsiyonunu da seçebilir. 

İlgili ABE Üyelik ücreti tutarı veya aylık miktarlarının, Üye'nin kredi kartından yetersiz bakiye nedeniyle tahsil edilememesi durumunda, Üye'nin ABE Üyeliği söz konusu tutar tahsil edilinceye kadar Standart Üyeliğe dönüştürülecektir. Üyelik ücret tutarı veya ilgili aylık miktar tahsil edildikten sonra Üye tekrar ABE Üye olarak, üyelik yenileme hizmeti de dahil olmak üzere annebenevleniyorum'un sağlayacağı tüm hizmetleri kullanmaya hak kazanacaktır. Ücretin tahsil edilmesine ilişkin olarak bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan annebenevleniyorum sorumlu değildir.

ABE Üye olmak isteyen Üye'nin, mesleğini, eğitim seviyesini, gelirini, yaşını ve annebenevleniyorum tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini tam ve doğru olarak beyan etmemesi, işbu Koşullar'a aykırılık teşkil eder. Söz konusu durumun annebenevleniyorum tarafından tespit edilmesi halinde, Üye'nin ABE Üyeliği annebenevleniyorum tarafından derhal iptal edilir ve Üye tarafından ödenen ücret iade edilmez. Üye, annebenevleniyorum'un gerekli görmesi halinde bu bilgilerin kanıtlanmasına ilişkin Üye'den her türlü resmi belge talebinde bulunabileceğini ve bu belgeleri annebenevleniyorum'a ivedilikle sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili belgelerin sağlanmaması, sahte olduğu veya gerçeği yansıtmadığı yönünde annebenevleniyorum nezdinde bir kanaat oluşması durumunda, annebenevleniyorum'un üyeliği iptal etme veya söz konusu durum giderilene kadar askıya alma hakkı saklıdır. * Üye, medeni durumunu ''Ayrı Yaşıyor" olarak diğer üyelere beyan ederse, annebenevleniyorum tarafından talep edilmesi halinde, yasal boşanma sürecinin başlamış olduğuna dair resmi evrakı tevdi etmekle yükümlüdür. Zira, ''Ayrı Yaşıyor" medeni durumu, yalnızca yasal olarak boşanma süreci başlamış olan Üyeler için geçerlidir.

Üye, Site'ye üye olduktan sonraki bir tarihte evlenirse ve üye işlemlerini gerçekleştirirken vermiş olduğu bilgilerle aynı kayıtları içeren resmi belge ve/veya belgeleri annebenevleniyorum'a telefon/elektronik posta yoluyla yazılı olarak göndermek suretiyle bu durumu kanıtlarsa, medeni durumunun değiştiği tarihten sonraki aylara ilişkin ödenen ücret Üye'ye iade edilir. Bunun dışında Üye herhangi bir nedenle ücret iadesi talebinde bulunamayacağını kabul eder.

ABE Üye, işbu Koşullar'da ve annebenevleniyorum tarafından Site'de belirtilen, yayınlanan ve/veya yayınlanacak bildiri ve her türlü açıklamalardan doğan tüm yükümlülüklere uymayı kabul ve beyan eder. İşbu Koşullar ve annebenevleniyorum tarafından Site'de belirtilen, yayınlanan/yayınlanacak bildiri ve her türlü açıklamadan doğan yükümlülüklerine aykırı davrandığı için Site'nin bir bölümünden veya tamamından faydalanma, şahsi hesabına ulaşma, mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen ABE Üyelere ücret iadesi yapılmaz. ABE Üye'nin üyeliğini iptal etmesi halinde ABE Üyeliğin kendisine verdiği haklar sona erer; ancak Standart Üyeliği aksi Üye tarafından yazılı olarak açıkça bildirilmedikçe devam eder.

Üye'nin, ABE Üyeliği'nin yenilenmesi halinde üyelik, süre ve ücret de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aynı hüküm ve şartlarla devam eder. annebenevleniyorum'un, çeşitli kampanyalar veya ticari kararları doğrultusunda diğer üyeler için ABE Üyeliği yenilenen Üye'nin ilk üyeliğindeki hüküm ve şartlardan daha olumlu ya da olumsuz şartlarda üyelik imkanı sunuyor olması halinde dahi, Üye yenileme halinde ilk üyeliğindeki aynı hüküm ve şartlara tabi olacağını ve kendisinden yenileme tarihindeki güncel ABE Üyelik tutarı tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, ABE Üyeliği'nin yenilenmesini istememesi halinde, ABE Üyelik süresinin sona erme tarihinden en geç 30 (otuz) gün öncesinde annebenevleniyorum'a telefon, elektronik posta yoluyla profilinde yer alan güvenlik parola bilgisi ile beraber yazılı olarak bildirimde bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu üyelik yenileme iptal bildiriminin belirtilen sürede yapılmaması durumunda ABE Üye hiçbir koşulda hak iddiasında/herhangi bir talepte bulunamaz.

İşbu Madde 5 kapsamında ücretin tahsil edilmesine ilişkin olarak bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan annebenevleniyorum sorumlu değildir.

6. Taraflar'ın Diğer Hak ve Yükümlülükleri

Üye, Site'nin kullanımına imkan veren Site ve Facebook kullanıcı adı ve şifresi de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye, Site ve Facebook kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kullanımını annebenevleniyorum'a bildirmekle yükümlüdür. Üye'ye ait Site ve Facebook kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

Üye, şifresi ile üye profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir Üye'ye devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye profilinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi veya bu yönde önemli bir şüphe bulunması halinde annebenevleniyorum'un üyeliği askıya alma veya sona erdirme hakkı saklıdır. ABE Üyelik halinde Üye bu gibi durumlarda kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder.

Üye, üyelik hesabını başka birine ait sahte profiller yaratacak, kimliği ile ilgili yanıltıcı veya aldatıcı nitelik arz edecek şekilde oluşturmayacağını, Site'ye kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik, fotoğraf, resim ve yazışmaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu bilgi, içerik, fotoğraf, resim ve özel mesajlaşmaların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, özel mesajlaşmaları da dahil olmak üzere Site'de kendisi, bünyesinde bulunduğu firma veya diğer üçüncü kişilere ait kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını veya Site'yi sair şekillerde ticari amaçla kullanmayacağını, bu amaçla parola vesair bilgi almayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye ayrıca diğer üyelere reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, herhangi bir şekilde reklam yapamaz, herhangi bir siyasi görüşün, dinin ve benzeri propagandasını yapamaz, ırkçılığı, bağnazlığı, herhangi bir birey ya da gruba karşı nefreti ve fiziksel zararı teşvik eden içerik yayınlayamaz, ahlaka aykırı cinsel içerikli paylaşımlarda bulunamaz, para veya parasal değerler vaadinde bulunamaz veya talep edemez, üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Site ve annebenevleniyorum hizmetleri, üyelerin bireysel kullanımı için tasarlanmış olup, örgütler, şirketler/işletmeler tarafından herhangi bir ticari veya başkaca bir amaca yönelik kullanılamaz. Üye, diğer üyelere göndereceği mesajlarda, e-postalarda ve site içeriğine sağlanan her türlü yazı ve bilgide asla kredi kartı numarası ve benzeri özel bilgilerini yazmaması gerektiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. annebenevleniyorum, bu yollarla aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti etmez. Bu madde başta olmak üzere Üye tarafından Site'ye yüklenen ve işbu Koşullar ile Site'de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler annebenevleniyorum tarafından neden gösterilmeksizin Site'den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye'nin Site'den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecek veya sona erdirilebilecektir. ABE Üyelik halinde Üye bu gibi durumlarda kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder.

Site'nin kullanımından doğan ve Site'ye Üye tarafından eklenen içeriklere ve mesajlara ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir. annebenevleniyorum, Üye'nin Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler/işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan/dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye'nin Koşullar'da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Üye'ye rücu edilecektir.

Üye, Site'de gerçekleştireceği tüm işlemlerde ve Site'ye yüklediği her türlü içerikte Koşullar ve ekleri ile Site'de zaman zaman yayınlanabilecek şartlara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site'nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Üye ayrıca, Site'ye eklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı (trojan), vesair zararlı materyaller içermeyeceğini, Site'yi veri madenciliği gibi amaçlarla kullanılmayacağını beyan eder.

Site'de bulunan yazılım, görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler vesair içerik ile bunların işlenmesi ile oluşturulacak veritabanları üzerindeki haklar veya bu hakları kullanma yetkisi annebenevleniyorum'a aittir. Site'nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi/yazılımın kopyalanması/Site'den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya ve benzeri verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler'in (*) Site'nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site'ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyeler'in Site'den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (**) Site'ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site'de yayımlanmış/başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içerikler ile mesajlara yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (***) Site'nin genel güvenliğini tehdit edecek/Site, annebenevleniyorum ve diğer Üyeler'e zarar verebilecek eylemlerde bulunması; (****) Site'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, annebenevleniyorum sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Site'de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal, annebenevleniyorum'un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi mecralarda yayınlanamaz.

annebenevleniyorum Üyeler veya üçüncü kişiler tarafından kendisine iletilen ihbarlar üzerine üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya kişilik haklarını ihlal eden içerikleri yayından kaldırabileceği gibi, söz konusu ihlalleri tekrarlayan Üye hesaplarını silme ve ilgili üyelikleri sonlandırma hakkına da sahiptir.

annebenevleniyorum'un herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar ve eki niteliğindeki Gizlilik Koşulları ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site'yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayınını durdurma hakkı saklıdır. annebenevleniyorum tarafından Koşullar, Gizlilik Koşulları ve sair ek dokümanlar üzerinde yapılan değişiklikler Site'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site'nin kullanılması ile Üye güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Üye, güncel koşullara yayımı takiben bir haftalık süre içinde yazılı olarak itiraz etmediği veya bu süre içerisinde hizmetleri kullanmaya devam ettiği takdirde değişiklikleri kabul ettiği varsayılır. Üye, yapılan değişikliğe itiraz ederse standart üyeliği derhal süreli veya süresiz olarak iptal/pasif yapmak hakkına sahiptir. Herhangi bir değişikliğe itiraz eden ABE Üye'nin ücretli üyeliğinde kalan süresi 15 günden fazla ise ve annebenevleniyorum bu süre içerisinde yapmak istediği değişikliği yapmaksızın üyeliği devam ettirmek istemezse, Üye'ye 15 gün önceden bilgi vererek üyeliğini iptal edebilir. Bu halde Üye'ye kullanmadığı döneme denk gelen üyelik ücreti iade edilir. Bu madde kapsamına girmeyen her türlü itirazın annebenevleniyorum'a yazılı olarak yapılması zorunludur. Yazılı olarak yapılmayan hiçbir başvuru, itiraz, ve benzeri annebenevleniyorum tarafından dikkate alınmayacaktır. Üye, ilgili itirazını yazılı olarak yapmaması durumunda her ne koşulda olursa olsun, annebenevleniyorum'a karşı hiçbir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye bilgilerinin kullanımına ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında düzenlenmekte olup, annebenevleniyorum Üye bilgilerini işbu Koşullar ve Gizlilik Koşulları'nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz.

Üye Site'de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site'ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

annebenevleniyorum, Üye tarafından Site'ye girilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vesair kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. annebenevleniyorum, ağır kusuru bulunan haller dışında, işlemin kesintiye uğraması, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. annebenevleniyorum, Internet gibi açık şebekelerdeki veri naklinde verilerin korunmasının halihazırdaki teknik gelişime göre kapsamlı tarzda garanti edilemeyeceğine ve veri nakli ile korunmasında çeşitli risklerin olabileceğine açıkça Üye'nin dikkatini çekmektedir. Üye internete sunduğu bilgilerin güvenliği için bizzat önlem alması gerektiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Site'de paylaştığı her türlü içerikten; Site ve Site'de sunulan hizmetleri işbu Koşullar ve Site'nin ilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uygun kullanmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve hak ihlalinden münhasıran sorumlu olup, bu içeriklere yahut işbu Koşullar'ı ihlal etmesi ya da Site'nin kullanım amaçlarına aşan fiillerine ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye'ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye, annebenevleniyorum'un diğer üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve içerikler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir içeriğin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Üye'ye ait içeriklerin üçüncü kişiler tarafından Site'de veya sair mecralarda paylaşılabileceğini, söz konusu içeriklerden, Üye'nin haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlalinden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı annebenevleniyorum'un sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Üye, annebenevleniyorum'un Üye için ilgilendiği diğer üyelerle Site kuralları dahilinde iletişime geçebileceği platform oluşturduğunu, üyelik süresi dahilinde başarılı bir ilişki kurmayı garanti ve taahhüt etmediğini, üyelik süresince Üye'nin bir ilişki kuramamasından veya kurduğu ilişkilerin başarılı olmamasından sorumlu olmadığını, bu sebepten dolayı üyeliğinin iptalini ve yapmış olduğu ödemenin iadesini isteyemeyeceğini kabul ve beyan eder.

Üye, Site üzerinden annebenevleniyorum'un kontrolünde olmayan başka internet sitelerine/platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceği, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında annebenevleniyorum'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

annebenevleniyorum, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde, Site'nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site, Site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda annebenevleniyorum'un bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. annebenevleniyorum, işbu Koşullar kapsamında, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Üye, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda annebenevleniyorum'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site'nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Üye, annebenevleniyorum'un Site'ye virüs, solucan (Worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site'den yahut Site'ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve annebenevleniyorum'un yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.

8. Mücbir Sebepler
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar'ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Koşullar hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

9. Yürürlük
İşbu Koşullar ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Koşulları ile Site içinde bildirilen tüm Koşullar Üye tarafından Üyelik Sözleşmesi'nin okunup kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.

10. Koşullar'ın Askıya Alınması ve Feshi

İşbu Koşullar'da açıkça belirtilen haller dışında Üye'nin işbu Koşullar'da yer alan düzenlemelere ve Site'de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Site'yi herhangi bir şekilde ticari amaçla kullanması, Üye'nin faaliyetlerinin ya da varsa Site'ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına zarar getirici mahiyette olması halinde annebenevleniyorum, Üye'nin Site'yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. annebenevleniyorum tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Koşullar annebenevleniyorum tarafından feshedilebilecektir. Üye'nin bu nedenle annebenevleniyorum'dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz. ABE Üye, Koşullar'ın belirtilen şekilde askıya alınması veya feshi halinde annebenevleniyorum'dan ödediği tutarların iadesini talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

İşbu Koşullar'da belirtilen hallerin yanı sıra Üye'nin gün içerisinde annebenevleniyorum'un ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düşecek nitelikte ve nicelikte mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsuru göndermesi halinde, annebenevleniyorum, söz konusu aykırı iletişim unsurunun niteliğine ve niceliğine ilişkin tamamen kendi uhdesinde yapacağı değerlendirme sonucunda, Üye'nin geçerli mevcut üyeliğini herhangi bir neden belirtmeksizin bloke edebilir. Gün içerisinde gönderilen mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsurunun sayısının annebenevleniyorum'un ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düşüp düşmediği konusunda takdir yetkisi münhasıran annebenevleniyorum'a aittir. annebenevleniyorum, gönderilen mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsurunun sayısının annebenevleniyorum'un ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düştüğü gerekçesiyle Üye'nin geçerli mevcut üyeliğini bloke etmesi halinde, Üye'ye uyarıcı ve bilgilendirici bildirimlerde bulunur. Üye'nin, annebenevleniyorum tarafından belirlenen nihai aykırı iletişim unsuru sayısı limitini aşması, annebenevleniyorum tarafından yapılan uyarıcı ve bilgilendirici bildirimleri dikkate almaması ve gereğini yerine getirmemesi durumunda, Üye'nin geçerli mevcut üyeliği tamamen sonlandırılır ve Üye'ye ücret iadesi yapılmaz. Üyeliği bu nedenle sonlandırılan/silinen Üye'nin ABE Üye olması halinde, Üye hiçbir koşul ve şart altında hak talebinde bulunamaz ve ilgili üyeliğin silindiği süre için ilgili ABE Üye'ye hiçbir koşul ve şart altında ücret iadesinde bulunulmaz. Üye, bu maddede düzenlenen hükmü okuyup anladığını ve bu hükmün bilgisi dahilinde olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

annebenevleniyorum dilediği zamanda Site'yi/işbu Koşullar'ı süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

Standart Üye, Site'nin üyelik ayarları bölümünden standart üyeliğini pasif yapabilir. Üyeliğin pasif yapılmasından sonra üyeliğe dair yaş, cinsiyet, fotoğraf ve şehir bilgisi gibi bazı kayıtlar sitenin veritabanında tutulur. Üye, işbu Koşullar'ı imzalamakla, bu bilgilerin pasif yapılmasından itibaren Site'de yayınlanmamaya ve annebenevleniyorum tarafından işbu Koşullar ve eklerinde belirtilen şekillerde kullanılmaya devam etmesine peşinen muvafakat eder. İptal edilen/silinen Standart Üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.

ABE Üye, üyeliğini iptal edebilmek/silmek için üyelik süresinin dolmasından en geç 30 (otuz) gün önce annebenevleniyorum'le profilinde yer alan güvenlik parola bilgisi ile beraber yazılı olarak posta, e-posta veya telefon yolu ile irtibata geçmek ve üyeliğine ilişkin iptal talebini annebenevleniyorum'a iletmek zorundadır. Bu durumda, üyeliğe bağlı olan her türlü üyelik yenilemesi de iptal edilmiş olacaktır. ABE Üye, dilerse sadece ABE Üyelik hususuna ilişkin olan üyelik yenileme talebini de iptal edebilir. Bu durumda, sadece ABE Üyelik hususuna ilişkin olan üyelik yenileme iptal edilmiş olacak ve ABE Üye ödemiş olduğu üyelik süresinin bitimine kadar annebenevleniyorum'u kullanmaya devam edebilecektir. Bu sürenin bitiminde Üye, Standart Üye olarak siteyi kullanmaya devam edebilecektir. Ancak, ABE Üyelik kaydı bulunan profilin Üye tarafından nihai olarak iptal edilmesi durumunda, ABE Üye, böyle bir iptal sonrası kesinlikle annebenevleniyorum ABE Üyelik bilgilerini kullanarak bir daha Site'ye girerek annebenevleniyorum ABE Üyelik hizmetlerinden yararlanamayacağını peşinen kabul eder.

Üye, kimlik doğrulaması için üyeliğine ilişkin fesih bildiriminde e-posta adresini ve kullanıcı kodunu/güvenlik parola bilgisini belirtmekle yükümlüdür.

Üye'nin Site üyeliğinin sona ermesi halinde Site'ye yüklediği içerikler, fotoğraflar ve profilinde paylaştığı bilgiler yukarıda belirtilen şekilde annebenevleniyorum kayıtlarından silinecek olup, Üye herhangi bir nedenle yeniden üyelik tesis etmesi durumunda bu bilgilere artık erişimi kalmayacağını kabul eder.

Üye'nin işbu Koşullar tahtında üyeliği sona erdiği halde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yükümlülükleri ve kişilik haklarının korunması ve gizlilikten doğan yükümlülükleri aynen devam eder. Üye, üyeliğini iptal etmekle ücretli hizmetler için ödediği ama henüz kullanılmamış kısmından feragat etmiş olacağı için yaptığı ödemeleri geri alamaz.

11. Başvuru Yolları ve Feragat
İşbu Koşullar'da düzenlenen herhangi bir haktan veya başvuru yolundan feragat yazılı olmadıkça geçerli olmaz. Bir feragat, ancak verildiği koşullarda geçerli olur ve işbu Koşullar'ın bir hükmünden, şartından veya koşulundan feragat, aynı hükümden, şarttan veya koşuldan yeniden veya sürekli olarak feragat olarak kabul edilemez ya da bu şekilde yorumlanamaz.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar'ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

13. Bilgilendirme ve Duyurular
annebenevleniyorum'dan üyelere yapılan duyurular, ekranda bulunan bölümlerden giriş yapıldıktan sonra ya da e-posta yoluyla yapılır. Üyelerin annebenevleniyorum'a yapacakları bildirimler işbu Koşullar'da ek yöntemler belirtilmediği sürece  abe@annebenevleniyorum.com  adresine e-posta yoluyla yapılmalıdır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

annebenevleniyorum internet sitesi (www.annebenevleniyorum.com), İ**k Elektronik firmasına aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği annebenevleniyorum için büyük önem taşır. 

annebenevleniyorum olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. 

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin ad, soyad, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu  düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup; ilgili mevzuat gereğince annebenevleniyorum kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz annebenevleniyorum tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir. 

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz. 

annebenevleniyorum, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme kapsamında işleyebilmektedir. 

Internet sitemizde annebenevleniyorum tarafından işletilmeyen diğer internet sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu internet sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından annebenevleniyorum 'un sorumlu olmadığını belirtiriz. 

Son olarak, annebenevleniyorum 'un gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları 
KVKK madde 4 uyarınca; 
(1) 'Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur: 
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.' 

Kişisel verileriniz; hizmetlerimizin servis ve ürünlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı, abonelik sonrası diğer işlemler ve sona ermesi ile faturalama, arabağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve Abonelik Sözleşmenizin yanında kimlik örneğinizin ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, ürün ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, müşteri hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, abone/tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, ödül, çekiliş, yarışma, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri, annebenevleniyorum yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, kredi ve incelemesi, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi,  hizmet, ürün ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, ilgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespiti ve yetkililerle paylaşılması, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, annebenevleniyorum ürün ve hizmetlerine ilişkin (afrodizyak.com forum dahil) kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesini ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz,  şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz; elektronik haberleşme hizmetleri ve annebenevleniyorum tarafından sunulan tüm hizmetler ve  yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında annebenevleniyorum 'un yükümlülüklerini gereği gibi  yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi elektronik ortamda toplanır.

Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel verileriniz,  Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler
Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında,  yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:
Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır. 

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız 
annebenevleniyorum 'a başvurmak suretiyle KVKK 11. Maddesi uyarınca; 
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler 
Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz. 

annebenevleniyorum olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi abe@annebenevleniyorum.com ve +90850 302 223 8 üzerinden iletebileceğinizi belirtmek isteriz. 

Blogumuzda paylaşıma sunulan tüm içerikten 5651 Sayılı Kanun'un 8 ve T.C.K'nın 125. maddesine göre paylaşımı yapanın kendisi sorumludur. Blogumuz paylaşımcıların gönderdiği içerikten doğabilecek yasal sorunlar nedeni ile sorumlu tutulamaz. Blogumuzdaki paylaşımlar hakkında tüm hukuksal bildirimler abe@annebenevleniyorum.com üzerinden bildirilmesi halinde, bildirimin bize ulaşmasından sonra en geç 7 (yedi) gün içerisinde yanıt verilir.